Privacy policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1000ideas

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1000ideas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Bohdana Zaleskiego 1, 31-525 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Środmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem: 0000711092, NIP: 6751631201, REGON: 369066668.

Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy mailowo pod adresem hello@1000i.pl oraz telefonicznie pod numerem: +48 503 04 1000.

II. Kontakt z administratorem danych osobowych

Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy:

– mailowo pod adresem hello@1000i.pl

– telefonicznie pod numerem: +48 503 04 1000

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

1) Zakres przetwarzanych danych osobowych

– Imię i nazwisko

– Adres email

– Numer telefonu

– Dane osobowe kandydatów do pracy zawarte w zgłoszonych przez nich za pośrednictwem strony internetowej Administratora danych osobowych CV.

– Dane przetwarzane w mediach społecznościowych, których przetwarzanie opisano odrębnie w pkt. XI Polityki prywatności

– Dane zapisywane w postaci logów serwera opisane w pkt. XIII Polityki Prywatności

– Dane zapisywane w postaci plików cookies opisane w pkt. XII Polityki Prywatności

2) Zbieranie danych osobowych

Dane osobowe są zbierane przez Administratora danych osobowych:

– Z chwilą wysłania zapytania kontaktowego przez formularz kontaktowy

– Z chwilą dokonania zapisu na newsletter, o ile został udostępniony Użytkownikom na stronie prowadzonej przez Administratora danych osobowych

– Z chwilą dokonania zapisu na subskrypcję innych materiałów, udostępnianych nieodpłatnie Użytkownikom przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem strony

– Z chwilą przesłania Administratorowi danych osobowych dokumentów dotyczących rekrutacji w sposób określony przez Administratora w treści ogłoszenia publikowanego na stronie Administratora danych osobowych.

– Z chwilą skorzystania z Czatu dostępnego na stronie internetowej Administratora danych osobowych

– Z chwilą skorzystania ze strony internetowej – w zakresie plików cookies, zastosowania Facebook Pixel i logów serwera.

3) Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

– Umożliwienie Użytkownikom strony internetowej kontaktu z Administratorem danych osobowych.

– Dostarczanie Użytkownikom informacji o działalności Administratora danych osobowych w formie newslettera,

– Świadczenie na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną w ramach funkcjonalności udostępnionych na stronie internetowej prowadzonej przez Administratora danych osobowych,

– Tworzenie i prowadzenie rejestrów oraz ewidencji związanych z obowiązkami wynikającymi z RODO,

– Prawidłowe administrowanie działaniem strony internetowej, w tym zapobiegania korzystaniu ze strony internetowej z jej przeznaczeniem,

– W celach analitycznych i statystycznych – dla poprawy działania Serwisu i jego poszczególnych modułów

– Wykorzystania cookies na stronie internetowej.

– W celu umożliwienia wyświetlenia reklam w ramach remarketingu usług Administratora danych osobowych w oparciu o technologię cookies i Facebook Pixel.

4) Podstawy przetwarzania danych osobowych

a) Zgoda osoby, której dane dotyczą w zakresie, w jakim nie znajdują zastosowania inne podstawy przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO

b) Wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub czynności przed zawarciem umowy podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

c) Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych (w zakresie prowadzenia rejestrów i dokumentacji wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, obowiązków podatkowych) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

d) Uzasadniony interes Administratora danych osobowych polegający na:

– Prowadzenia analiz i statystyk mających na celu poprawę działania Serwisów.

– Administrowania działaniem Serwisami,

– Zapobieganiu korzystaniu z Serwisów przez Użytkowników niezgodnie z przeznaczeniem,

– Tworzenia ewidencji i rejestrów związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z RODO,

– Prowadzeniu działań marketingowych w zakresie usług oferowanych przez Administratora danych osobowych,

Tj. przetwarzanie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

IV. Czas przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe są przechowywane przez następujące okresy:

a) Dane niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną i realizacji umowy o świadczenie takich usług – przez czas konieczny do świadczenia takiej usługi, jednakże nie dłużej niż do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń dotyczących świadczonych usług.

b) W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednakże nie dłużej niż do momentu rezygnacji przez użytkownika z korzystania z Serwisu.

c) W przypadku danych osobowych stanowiących dane przekazane przez Użytkowników w związku z prowadzoną rekrutacją – do czasu zakończenia rekrutacji, przy czym – w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby dalszych rekrutacji – nie dłużej niż przez 2 lata od liczonych od końca roku, w którym doszło do zgłoszenia danych przez Użytkownika.

d) Dane przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych – do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych, jednakże nie dłużej niż 5 lat, liczonych od końca roku, w którym Administrator danych osobowych rozpoczął przetwarzanie danych osobowych.

e) Dane przetwarzane do celów analitycznych oraz administrowania Serwisem – do czasu utraty przydatności lub aktualności danych.

2. Okresy, wskazane w ust. 1 powyżej, liczymy począwszy od końca roku, w którym doszło do pozyskania danych osobowych. Ma to na celu usprawnienie zarządzania przetwarzaniem danych osobowych oraz procesami ich usuwania, po upływie okresów przetwarzania.

3. Jeżeli Użytkownik zgłosi żądanie realizacji prawa do bycia zapomnianym, zgłoszenie Użytkownika jest rozpatrywane indywidualnie.

V. Odbiorcy danych osobowych

1. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

a) Spółki z grupy 1000ideas, powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem danych osobowych.

b) Podmioty dostarczające rozwiązań technicznych, z których skorzystano przy budowie i działaniu strony internetowej,

c) Podmioty świadczące obsługę w zakresie przesyłania wiadomości masowych,

d) Podmioty świadczące usług hostingowe,

e) Podmioty świadczące obsługę księgową lub prawną.

2. Przetwarzane przez Administratora danych osobowych dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub decyzji właściwego organu.

VI. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

1. Prowadząc przetwarzanie danych osobowych, korzystamy z popularnych usług i technologii, oferowanych przez podmioty takie jak Google, Drift, jak również z rozwiązań technologicznych dostępnych w mediach społecznościowych, gdzie Administrator danych osobowych ma swoje profile lub fanpage (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) . Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako podmioty z państw trzecich.

2. RODO wprowadza ograniczenia w możliwościach przekazywania danych osobowych do państw trzecich, ze względu na możliwość istnienia niewystarczającej ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej z uwagi na brak stosowania co do zasady przepisów prawa europejskiego. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.

3. Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii wskazanych wyżej dostawców prowadzimy działania mające na celu weryfikację i monitorowanie, czy podmioty, którym przekazywane są danych osobowych na podstawie środków zapewniających adekwatny poziom bezpieczeństwa, dozwolonych na podstawie art. 44-46 RODO. Gwarancje odpowiedniego poziomu ochrony zapewniają m.in. standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję UE zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO.

4. W każdej chwili udzielimy Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pana/Pani niepokój.

5. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba korzystająca ze strony internetowej, ma prawo do:

a) Dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,

b) Żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,

c) Żądania usunięcia danych osobowych – jeżeli Pan/Pani uzna, że nie ma podstaw, by Administrator danych osobowych przetwarzał jego dane osobowe i nie zachodzą podstawy uzasadniające dalsze przetwarzanie.

d) Ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych – Pan/Pani może żądać, aby Administrator danych osobowych ograniczył przetwarzanie jej danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania na nich czynności uzgodnionych z nią, jeżeli dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bez podstawy prawnej, lub osoba, której dane dotyczą nie chce ich usunięcia z uwagi na konieczność zachowania danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas rozpoznania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

e) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

– Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego: Pan/Pani ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Skorzystanie z tego prawa powoduje, że Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.

– Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: Pan/Pani ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. W sprzeciwie należy wtedy wskazać, jaka szczególna sytuacja dotyczy osoby, której dane dotyczą, która uzasadnia żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tych celach, chyba, że wykaże, że podstawy dalszego przetwarzania są nadrzędne wobec praw osoby, której dane dotyczą lub też, że dane te są konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) Przenoszenia danych – Pan/Pani ma prawo otrzymać w ustrykturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe, które jej dotyczą, a które zostały przekazane Administratorowi na podstawie udzielonej zgody. Użytkownik może zlecić Administratorowi przesłanie ich bezpośrednio innemu podmiotowi.

Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez skierowanie wiadomości email na adres: hello@1000i.pl

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie jej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.

Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez skierowanie wiadomości email na adres: hello@1000i.pl

IX. Prawo do skargi do organu nadzorczego.

Osoba, której dane dotyczą, która uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej – konieczne, jeżeli osoba, której dane dotyczą chce skorzystać lub uzyskać informacje w zakresie usług oferowanych za pośrednictwem serwisów 1000i.pl, 1000digital.pl oraz 1000software.house . 

XI. Przetwarzanie danych osobowych w mediach społecznościowych

1. Administrator danych osobowych korzysta z mediów społecznościowych w ramach promowania świadczonych usług, w tym portali takich jak: Facebook, LinkedIn czy Youtube.

2. Administratorzy wskazanych portali społecznościowych rejestrują zachowania swoich użytkowników, korzystając m.in. z plików cookies czy innych pokrewnych technologii, w tym również zachowania obejmujące interakcję z profilami i fanpage’ami Administratora danych osobowych.

3. Administrator danych osobowych informuje, że dane zbierane za pośrednictwem:

a) portalu facebook.com są przedmiotem współadministrowania przez Administratora oraz spółkę Facebook Ireland Ltd. – jako europejski oddział spółki Facebook Inc. odpowiadający za działanie portalu Facebook.com na terenie Unii Europejskiej.

b) portalu LinkedIn.com są przedmiotem współadministrowania przez Administratora oraz spółkę LinkedIn Ireland Ltd. – jako europejski oddział spółki LinkedIn Inc. odpowiadający za działanie portalu LinkedIn.com na terenie Unii Europejskiej.

c) Portalu Instagram są przedmiotem współadministrowania przez Administratora oraz spółkę Facebook Ireland Ltd. – jako podmiot odpowiedzialny za działanie portalu Instagram, w tym na terenie Unii Europejskiej,

d) Portalu Twitter są przedmiotem współadministrowania przez Administratora oraz spółkę Twitter Inc. – podmiot odpowiedzialny za działanie portalu, w tym na terenie Unii Europejskiej.

4. Zakres przetwarzania danych osobowych przez wskazane wyżej portale, w których Administrator danych osobowych posiada profile i fanpage został szczegółowo opisany w politykach prywatności poszczególnych portali i mediów społecznościowych:

– https://www.facebook.com/privacy/explanation

– https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Pomoc%20dotycz%C4%85ca%20Instagramu&bc[1]=Centrum%20prywatno%C5%9Bci%20i%20bezpiecze%C5%84stwa

– https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

– https://twitter.com/en/privacy#update

5. W ramach korzystania z mediów społecznościowych, Administrator danych osobowych posiada dostęp do następujących danych osobowych Użytkowników:

a) Imię i nazwisko lub nazwa użytkownika,

b) Zdjęcie profilowe,

c) Treść korespondencji z Użytkownikiem,

d) Informacje o polubieniu fanpage lub profilu,

e) Informacje o aktywności Użytkownika na fanpage lub profilu,

f) Treść komentarzy i postów zamieszczanych na fanpage lub w profilu przez Użytkowników,

g) Dane statystyczne (ogólne) generowane przez operatorów serwisów społecznościowych dotyczące zainteresowań, danych demograficznych (wiek, płeć), ogólnych danych lokalizacyjnych użytkowników (region).

6. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w mediach społecznościowych w następujących celach:

a) Umożliwienia Użytkownikom korzystania z fanpage lub profilu,

b) Udostępniania postów oraz prowadzenia dyskusji w komentarzach publikowanych na fanpage lub profilu,

c) Umożliwienia Użytkownikom kontaktu z Administratorem danych osobowych,

d) Umożliwienia Administratorowi danych osobowych pozyskania kontaktów do osób zainteresowanych ofertą i działalnością Administratora danych osobowych za pomocą narzędzia Facebook Lead Ads,

e) W celu prowadzenia postępowań wyjaśniających, ustalenia, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń,

f) Korzystania ze statystyk dostarczanych m.in. przez Facebook.com dotyczących wyświetlalności postów, ich zasięgów, liczby interakcji, danych demograficznych dotyczących osób obserwujących fanpage, które to dane są zbierane na podstawie aktywności Użytkowników na fanpage.

g) W celu prowadzenia działań marketingowych za pomocą fanpage lub profilu, w tym informowania o działalności Administratora danych osobowych i oferowanych usługach, wyświetlania postów oraz postów sponsorowanych, jak również korzystania z Facebook Lead Ads.

7. Dane osobowe w mediach społecznościowych są przetwarza na następujących podstawach:

a) W zakresie umożliwienia Użytkownikom korzystania z fanpage – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji usług w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną,

b) W zakresie udostępniania postów, prowadzenia dyskusji w komentarzach oraz realizacji kontaktu z Użytkownikami, którzy polubili fanpage – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, który stanowi konieczność zapewnienia kontaktu z Administratorem danych osobowych i wymiana informacji pomiędzy Administratorem a użytkownikami,

c) W zakresie pozyskania przez Administratora danych osobowych kontaktów za pomocą Facebook Lead Ads – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, który stanowi uprawnienie do kontaktowania się z osobami zainteresowanymi ofertą i prowadzenia wobec nich działań marketingowych,

d) W zakresie prowadzenia postępowań wyjaśniających, ustalenia, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. f RODO tj. w zakresie realizacji obowiązku wynikającego z art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń pozostających w związku z prowadzonym fanpage.

e) W zakresie korzystania z danych statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, który stanowi ułatwienie korzystania z usług, poprawę jakości ich świadczenia oraz funkcjonalności. W związku z zasadami prowadzenia portalu Facebook.com Użytkownik jest świadomy prowadzonych wobec niego działań statystycznych oraz udostępniania ich wyników Administratorowi danych osobowych.

f) W zakresie prowadzenia działań marketingowych za pomocą fanpage – statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, który stanowi marketing usług świadczonych przez Administratora danych osobowych.

8. Dane osobowe zbierane i przetwarzane w ramach funkcjonowania fanpage lub profilu są przechowywane przez Administratora danych osobowych nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji poszczególnych celów przetwarzania, przy czym:

a) Dane dotyczące polubień, publikowanych postów i osób obserwujących fanpage lub profil – do momentu cofnięcia polubienia, skasowania posta lub odwołania subskrypcji fanpage lub profilu przez Użytkownika,

b) Dane dotyczące realizacji kontaktu z Użytkownikiem za pomocą aplikacji komunikatorów w mediach społecznościowych lub za pomocą Facebook Lead Ads – do czasu upływu terminów przedawnienia możliwych roszczeń związanych z treścią korespondencji, jednakże nie dłużej niż 3 lata.

c) Dane przetwarzane w związku ze statystykami korzystania z usług – do czasu realizacji celów przetwarzania danych osobowych, jednakże nie dłużej, niż 3 lata.

d) Dane przetwarzane w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu zakończenia postępowań dotyczących tychże roszczeń.

9. Korzystając z fanpage, Użytkownik nie pozostaje anonimowy. W szczególności jawne dla innych użytkowników mediów społecznościowych są informacje o osobach obserwujących fanpage lub profil, polubieniach, jak również treść postów, komentarzy oraz inne informacje publikowane przez Użytkowników.

XII. Cookies

1. Strony internetowe Administratora danych osobowych wykorzystują do swojego działania pliki cookies, które stanowią krótkie informacje tekstowe, zapisywane w przeglądarce internetowej. Przy ponownym połączeniu ze stroną internetową, witryna rozpoznaje urządzenie, na którym strona jest otwierana.

2. Pliki mogą być odczytywane przez system stosowany przez Administratora, a także dostawców usług wykorzystanych w tworzeniu strony, w tym np. Google Analytics.

3. Część plików cookies ma charakter zanonimizowany, co powoduje, że zidentyfikowanie użytkownika bez dodatkowych informacji nie jest możliwe.

4. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików cookies na wykorzystywanych przez Państwa urządzeniach, dlatego przy pierwszej wizycie w serwisie pojawia się komunikat z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.

5. W przypadku, gdyby Pan/Pani nie życzył/a sobie wykorzystania plików cookies przy korzystaniu z serwisu, ustawienia przeglądarki można zmodyfikować poprzez całkowitą blokadę automatycznej obsługi plików cookies lub zażądanie każdorazowego powiadamiania o umieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnym momencie.

6. Cookies spełniają następujące funkcje (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

a) stan sesji — pliki cookies przenoszą m.in. informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Dają również możliwość identyfikacji wyświetlanych błędów wyświetlanych. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron,

b) tworzenie statystyk — pliki cookies są służą do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.

c) Korzystanie z funkcji społecznościowych – w swoich serwisach Administrator danych osobowych korzysta z tzw. pixela Facebooka, który umożliwia wyświetlanie reklam właściwym odbiorcom oraz pozwala na prowadzenie analizy skuteczności stosowanych reklam. W celu korzystania z tej funkcji, Administrator danych osobowych wykorzystuje zarówno własne pliki cookies jak i pliki cookies dostarczane przez Facebook.

7. Informujemy, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może skutkować znaczącymi trudnościami w korzystaniu ze stron internetowych Administratora, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności itp.

XIII. Logi serwera

1. Informacje o niektórych zdarzeniach inicjowanych przez użytkowników podlegają zapisowi w formie logowania na serwerze oraz serwerze hostingodawcy.

2. Dane w postaci logów serwera są wykorzystywane wyłącznie dla prawidłowego administrowania serwisem oraz zapewnienia sprawnej obsługi komunikacji związanej z usługami oferowanymi za jego pośrednictwem.

3. Zapisowi mogą podlegać:

a) data i godzina odwiedzin strony,

b) rodzaj systemu operacyjnego,

c) przybliżona lokalizacja,

d) rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,

e) czas spędzony na stronie,

f) odwiedzone podstrony,

g) podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.

2. Zapisowi mogą podlegać również logi działań użytkowników, w tym np. adres email, jaki został podany przy umieszczeniu zapytania w formularzach dostępnych na stronie internetowej. W takim wypadku logi są dostępne w narzędziach wykorzystanych do stworzenia strony internetowej oraz narzędziach obsługujących funkcjonalności dostępne na stronie.

3. Dane wskazane w ust. 3 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami, które odwiedzają stronę internetową. Administrator danych osobowych wykorzystuje je wyłącznie do administrowania stroną internetową.

XIV. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

1. Informujemy, że na podstawie Pani/Pana danych osobowych mogą być podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

2. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

3. Profilowanie, jakie prowadzimy, polega na:

a) W zakresie prowadzonych stron internetowych: monitorowaniu aktywności użytkowników serwisu, w tym ilości i częstotliwości wejść na stronę.

b) W zakresie profili i fanpage w mediach społecznościowych: kierowaniu do określonej grupy Użytkowników postów i treści o określonym profilu oraz – pozostającym w związku z tym – monitorowaniu aktywności użytkowników i ich reakcji na publikowane treści.

4. Profilowanie jest stosowane ułatwienia przekazywania treści reklamowych w ramach prowadzonych przez Administratora działań promocyjnych i marketingowych.

5, Podejmowanie przez Administratora danych osobowych decyzji w sposób zautomatyzowany, w oparciu dane osobowe takie jak:

a) W przypadku prowadzonych stron internetowych: własne pliki cookies Google Analytics, identyfikatory reklamowe, adres IP urządzenia, jest konieczne z uwagi na prowadzenie działań remarketingowych opartych o funkcjonalności Google Ads.

b) W przypadku profili i fanpage w mediach społecznościowych: informacje o demografii, wieku, płaci, zainteresowaniach oraz lokalizacji Użytkowników, którzy polubili fanpage 1000ideas.

6. Zautmatyzowane podejmowanie decyzji polega na:

a) kierowaniu treści reklamowych do osób, które poprzednio odwiedziły serwis, a które są wyświetlane w modułach reklamowych dostępnych po przejściu na inne strony internetowe.

b) kierowaniu treści reklamowych do osób, które polubiły fanpage, a które są wyświetlane w ramach portalu Facebook.com, jak również wyświetlaniu poszczególnych postów zdefiniowanej wcześniej grupie odbiorców.

7. Wykorzystanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w postaci profilowania opiera się o uzasadniony interes Administratora danych osobowych w postaci zapewnienia możliwie najwyższej dostępnej skuteczności działań marketingowych.

8. Decyzje wobec Pana/Pani są podejmowane:

a) W zakresie strony internetowej: z wykorzystaniem plików cookies. Dokładne zasady korzystania z plików cookies opisano w części XI niniejszej polityki.

b) W zakresie mediów społecznościowych: o dane statystyczne dostarczane przez operatorów mediów społecznościowych.

9. Opisywane powyżej decyzje podejmowane w sposób automatyczny nie wpływają na Pani/Pana sytuację.

10. Osoba, która nie zgadza się z decyzją podjętą w taki sposób, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu, np. w drodze złożenia reklamacji. W tym celu prosimy o kontakt za pośrednictwem wiadomości email oraz wskazanie powodów, dla których uważa Pan/Pani, że podjęta decyzja jest niesłuszna. Zgłoszone zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez osobę upoważnioną do analizowania takich zgłoszeń oraz podejmowania decyzji w ich zakresie (takie zastrzeżenia nie są rozpatrywane przez jakikolwiek system informatyczny).

XV. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą mailową.

3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.